Smets 11

Algemene voorwaarden van Firma P.smets en Zonen B.V.

Over P. Smets & Zn.

Over P. Smets & Zn.

Artikel 1: Begripsbepaling 

 1. Onder Smets wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:  P. Smets en Zonen B.V., gevestigd te Geleen. 
 2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten. 

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Smets en haar kopers. 
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Smets uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
 3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Smets. 

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom

 1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, e-mails waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
 2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Smets.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Smets binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via email en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door Smets aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.

Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Smets geautomatiseerd systeem, dan wel via email of schriftelijk.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Smets gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Betaling

 1. Alle betalingen worden binnen 8 dagen na factuurdatum opeisbaar, tenzij Smets contante betaling bij levering zal vorderen. Smets is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Smets op koper. 
 2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Smets op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Smets een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde rente, met een minimum van 8%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. 
 3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
 4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven. 
 5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Smets krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
 6. Smets is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Smets zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Smets gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Smets aan koper geleverde producten blijft bij Smets zolang koper de vorderingen van Smets ter zake van een koopovereenkomst of uit welke hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Smets wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Smets is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.
 2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Smets geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
 3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Smets een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Smets aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Smets, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8: Levering door Smets, levertijd, risico

 1. De bestellingen zullen door Smets, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Smets heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Smets worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Smets gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
 2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Smets en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Smets, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.
 3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Smets is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
 4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier

 1. Smets is bevoegd om gebruik te maken van door Smets aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Smets de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. De derde-toeleverancier levert de via Smets te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij Smets de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Smets plaatsvinden.
 3. Smets is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde toeleverancier. Smets zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 10: Reclames op door Smets geleverde producten / emballage

 1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Smets geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
 2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Smets te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Smets geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Smets slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Smets zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
 3. Indien de koper op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal Smets de manco’s alsnog kostenvrij na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan Smets door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook.
 4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
 5. Vanuit het magazijn van Smets geleverde emballage wordt teruggenomen, mits gereedstaand, gesorteerd naar soort, in originele fabrieksverpakking en op de door Smets aangegeven wijze. De definitieve creditering geschiedt aan de hand van de in het magazijn van Smets verrichte telling.
 6. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Smets.
 7. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Smets. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Artikel 11: Uitsluiting herroepingsrecht
 
Smets kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Smets dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door Smets tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Smets geen invloed heeft; f. onjuist dan wel ondeskundig door de koper zijn gehanteerd.
 
Artikel 12: Overmacht

 1. Smets is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Indien Smets door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, brand, ofwel bij Smets ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Smets het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
 3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Smets gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Smets toekomende rechten.
 2.  Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Smets nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Smets voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. Alle vorderingen van Smets zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Smets heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Smets aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid Smets.
 2. De uit artikel 14.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
 3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Smets voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Smets tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 15: Overige verplichtingen van koper

 1. Koper is verplicht Smets onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 16: Wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Smets worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen Smets en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Smets en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Smets of, zulks ter keuze van Smets, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

Iedere dag verse producten

Iedere dag verse producten

Bestellingen worden de volgende dag op de door uw gewenste locatie bezorgd, door ons sterk eigen logistiek systeem.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Volg ons op Social Media

Volg ons op Social Media

P. Smets & Zn.
Wij bieden een compleet AGF assortiment.
Alle soorten aardappelen, groenten, fruit, bananen, exoten, citrusvruchten, noten, kruiden en paddenstoelen. Daarnaast bieden wij een ruim assortiment Turkse producten aan.

Adresgegevens:
Hofdwarsweg 11
6161 DE GELEEN
Tel - 046-4742381
Mail - info@psmets.nl

 

Openingstijden:
Ma - 04.00-18.30
Di - 04.00-18.30
Woe - 04.00-18.30
Do - 04.00-18.30
Vrij - 04.00-20.00
Zat - 04.00-12.00
Zo - Gesloten